Rejestracja:
pn. - pt.: 8:00-20:00
sb.: 8:00-14:00
Zadzwoń, postaramy się znaleźć szybszy termin

Regulamin vouchera podarunkowego

Regulamin vouchera podarunkowego/karty podarunkowej/bonu podarunkowego wydawanego przez MEDflow sp. z o.o.

§1 Słownik pojęć regulaminu

Wystawcą vouchera podarunkowego jest MEDflow Sp. z o.o., ul. Nowina 9, 60-589 Poznań, NIP: 7831683152, zwany w dalszej części regulaminu MEDflow lub MEDflow Centrum Diagnostyki Obrazowej lub Organizatorem.
Voucher podarunkowy, zwany też voucherem, kartą podarunkową lub bonem podarunkowym to dokument wydawany na okaziciela i uprawniający jego użytkownika do realizacji w MEDflow Centrum Diagnostyki Obrazowej, przy ul. Nowina 9 w Poznaniu. Okaziciel vouchera ma możliwość wykorzystać dokument przy korzystaniu z usług znajdujących się w ofercie MEDflow. Zakres usług dostępny jest na stronie internetowej medflow.pl/cennik. Voucher podarunkowy nie jest: kartą płatniczą, elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego.
Placówka medyczna to MEDflow Centrum Diagnostyki Obrazowej, prowadzone przez Wystawcę vouchera podarunkowego przy ul. Nowina 9, 60-589 Poznań.
Klient to osoba, która nabywa voucher podarunkowy.

Kwota zasilenia vouchera podarunkowego to wartość nie mniejsza niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).
Użytkownik to okaziciel vouchera podarunkowego.

§2 Informacje ogólne

Regulamin określa warunki wydania i realizacji vouchera podarunkowego. Regulamin dostępny jest w rejestracji MEDflow oraz na stronie internetowej medflow.pl/regulamin-vouchera-podarunkowego.

§3 Wystawienie i data ważności vouchera

Karta podarunkowa wydawana jest w siedzibie Wystawcy. Warunkiem wydania jest opłacenie w placówce medycznej kwoty zasilenia vouchera. Płatność można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub poprzez BLIK.
Voucher podarunkowy jest jednorazowego użytku. Ważność vouchera podarunkowego wynosi nie więcej niż 3 miesiące od dnia jej wydania. Każdorazowo kwota zasilania wraz z datą ważności jest wskazywana przez personel Wystawcy na voucherze.

§4 Zasady korzystania z vouchera

Voucher podarunkowy uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za usługi oferowane przez Wystawcę. Kwota zasilenia stanowi przedpłatę uiszczaną przez Klienta przed wydaniem Vouchera podarunkowego na poczet zakupu i skorzystania przez Użytkownika z usług Wystawcy znajdujących się w ofercie na stronie internetowej medflow.pl/cennik.
Realizacja vouchera podarunkowego następuje poprzez oddanie lub okazanie go personelowi Wystawcy oraz zadeklarowanie chęci skorzystania z tej formy rozliczenia przed dokonaniem płatności za usługę.

Gdy wartość usług, realizowanych przez Użytkownika vouchera, przewyższy aktualną wartość środków zgromadzonych na voucherze podarunkowym, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę pomiędzy ceną usług a wartością vouchera. W przypadku okazania vouchera, Wystawca naniesie na niego odpowiednią adnotację o zrealizowaniu vouchera.
Gdy cena nabywanych za pomocą vouchera podarunkowego usług jest niższa niż kwota zasilenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu powstałej różnicy. W takim przypadku personel Wystawcy aktualizuje voucher, dodając notatkę na voucherze Użytkownika, o aktualnym saldzie, czyli pozostałej do wykorzystania kwocie zasilenia.

§5 Prawo do odmowy realizacji vouchera podarunkowego

Wystawca odmówi realizacji vouchera w przypadku, gdy:
1. przedłożony voucher nie jest autentyczny, tzn. ma oznaki jego przerobienia, podrobienia lub jest istotnie uszkodzony,

2. istnieją przeciwwskazania do wykonania badania, zagrażające życiu lub zdrowiu, a także mogące negatywnie wpłynąć na działanie aparatury Wystawcy,

3. Użytkownik nie posiada skierowania na badanie, jeśli jest niezbędne do wykonania badania, zgodnie z obowiązującym prawem,

4. brak jest wystarczającej ilości środków na voucherze, pozwalających na nabycie wybranej przez Użytkownika usługi, w sytuacji gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny usługi,

5. upłynęła daty ważności, wpisana na voucherze podarunkowym.

§6 Zwrot kwoty zasilenia vouchera

Kwota zasilenia znajdująca się na voucherze podarunkowym nie podlega oprocentowaniu oraz zwrotowi na rzecz Użytkownika lub Klienta, w szczególności voucher podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę (w całości lub w części), a także nie może zostać zwrócony Wystawcy ani też wymieniony na inne vouchery wydawane przez Wystawcę. Usługi nabyte w MEDflow z wykorzystaniem vouchera podarunkowego podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych przepisami prawa w Polsce.

§7 Reklamacje

Uwagi dotyczące wydania i realizacji vouchera podarunkowego mogą być składane bezpośrednio w MEDflow w godzinach otwarcia lub poprzez adres e-mail: kontakt@medflow.pl. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. MEDflow ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§8 Postanowienia końcowe regulaminu

Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. O wprowadzonych zmianach Organizator powiadomi Klienta lub Użytkownika poprzez udostępnienie uaktualnionego wersji regulaminu na stronie medflow.pl/voucher-podarunkowy.
Kupujący voucher podarunkowy, a także okaziciel vouchera podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Zakup vouchera podarunkowego równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Voucher podarunkowy na badanie, o wymiarach 99 x 210 mm, dwustronny, pakowany w granatową kopertę ze wstążką.
Wyjątkowy voucher wydrukowany na sztywnym papierze z uszlachetnieniami, które sprawią, że będzie idealnym prezentem.

Rabat 10%

badania rezonansem magnetycznym
głowy lub 1 odc. kręgosłupa w cenie

 585 złotych

* dotyczy wybranych terminów, umówionych bezpośrednio pod numerem:

** rabaty nie łączą się i obowiązują do wyczerpania miejsc